DNV GL Česká republika

Breadcrumbs

Next Generation Risk Based Certification

Next Generation Risk Based Certification by DNV GL

Dnešní firmy jsou každý den vystavené rizikům. Rizika jsou součástí jejich běžného života. V situácií, keď môžu nežiaduce príhody, či stratené príležitosti mať dopad a zisky a akcionársku hodnotu, je životne dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi nepriaznivým dopadom rizika a vedomým riskovaním. Preto je dôležité pochopiť a porozumieť komplexnému obrazu nielen finančných, ale aj technologických, ekologických a sociálnych rizík, ktoré prichádzajú pre Vašu spoločnosť v úvahu.

Risk Based CertificationTM   (certifikácia vychádzajúca z rizík), náš nový prístup k certifikácií systémov manažérstva, je vytvorený tak, aby Vám pomohol vybudovať a udržiavať systém, ktorý vyhodnocuje a zmierňuje riziká a pomáha Vám na ceste k rastu a vytváraniu hodnôt. Na základe poznania, že každá spoločnosť je iná a má svoje špecifické potreby a požiadavky, približuje certifikácia Risk Based CertificationTM   každý audit ešte bližšie k zameraniu Vašej spoločnosti.

K všeobecnému prístupu ponúkanému prostredníctvom certifikácie podľa medzinárodných noriem pridávame hodnotu tým, že vyzývame vedenie k tomu, aby identifikovalo naozaj zásadne problémy. Takto stanoveným oblastiam záujmu je pri audite venovaná najväčšia pozornosť. Týmto spôsobom pripravíme audit zhody s vybranou normou na mieru najdôležitejším problémom Vášho podniku.

Efektívny audit

Počas každého auditu sa vyhodnocuje schopnosť Vášho systému manažérstva zamerať sa na úlohy a štartovacia čiara pre hodnotenie zlepšovania sa nastavuje na základe výsledkov predchádzajúcich auditov. Správa z auditu Vám poskytne okamžitú spätnú väzbu o oblastiach Vášho zamerania a umožní Vám zlepšiť Vaše vedomosti a chápanie ich dopadov na každodennú prevádzku. Získate ďalšie znalosti ako tieto úlohy prepojiť a aký je ich celkový potenciálny dopad na ciele spoločnosti.

Tým sa výstup z auditov posúva ďalej, z hodnotenia zhody sa stáva účinný nástroj riadenia, ktorý Vám pomôže dosiahnuť trvalé zlepšovanie výkonov a schopnosti účinne konkurovať v dynamickom a premenlivom podnikateľskom prostredí.

V spoločnosti DNV nájdete proaktívneho partnera, ktorý Vám pomôže udržiavať a rozvíjať Váš systém manažérstva spôsobom, ktorý trvale zodpovedá Vašim podnikateľským cieľom. Poskytovaním lepších a komplexnejších informácií vedeniu o schopnosti organizácie dosahovať strategické ciele, DNV ponúka vyššiu hodnotu, ako ostatné certifikačné organizácie.

Cesta k trvalému rastu

Základom Risk Based CertificationTM je pochopenie a hľadanie riešení Vašich strategických úloh, prostredníctvom na mieru šitého prístupu a účinného hodnotenia. Zameraním na vzťah medzi Vašimi podnikateľskými cieľmi a výrobnými procesmi pomáha Risk Based CertificationTM určiť a zmierniť riziká. Zvyšuje Vašu schopnosť dosiahnuť stanovené ciele, posilňuje dôveru zúčastnených vo Vašu spoločnosť. Táto metodiky zhodnotí kritické problémy a umožní Vám tak nasmerovať Vaše zdroje a procesy.

Môžete znížiť dobu potrebnú k reakcii na udalosti a stanoviť si svoju vlastnú cestu k zlepšovaniu podnikania a k trvalému rastu. Táto dlhodobá cesta, na ktorej sa Vaša spoločnosť vydáva spoločne s DNV je jedinečným procesom ušitým na mieru Vašim konkrétnym potrebám, zameraným na to, čo je pre Vás dôležité.

Kontaktovat

Poslat email